บริการรับแปลภาษาทุกประเภท พร้อมรับรองเอกสาร สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก - iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE)

iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) - บริการรับแปลภาษาทุกประเภท พร้อมรับรองเอกสาร สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก    การแปลภาษาเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญและเชื่อถือได้เมื่อต้องการประสานสารกับโลกที่กว้างใหญ่ เซอร์วิสของเราที่ชื่อว่า iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) คือผู้ช่วยที่เข้าใจความสำคัญของการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกต่างชาติ เราพร้อมให้บริการท่านทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือในการแปลภาษาทุกประเภท พร้อมรับรองความถูกต้องและคุณภาพตามมาตรฐานที่สูงสุด


ภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria)

    ประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นในภาษาที่ใช้ในประเทศออสเตรีย


ภาษาราชการ

    ภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของประเทศออสเตรียคือภาษาเยอรมัน (Deutsch) ภาษาเยอรมันที่ใช้ในออสเตรียเรียกว่า "ภาษาออสโตร-บาวาเรีย" (Austrian German) ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาเยอรมันมาตรฐานเล็กน้อย โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้


 • การใช้เสียงสระที่ยาวกว่า เช่น "Ö" แทน "Ö"

 • การใช้เสียงพยัญชนะที่กลืนกัน เช่น "ch" แทน "k"

 • การใช้คำศัพท์และสำนวนเฉพาะของออสเตรีย

ภาษาชนกลุ่มน้อย

    นอกจากภาษาเยอรมันแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในประเทศออสเตรีย ได้แก่ ภาษาโครเอเชีย เช็ก ฮังการี โรมานี สโลวัก และสโลวีเนีย ภาษาเหล่านี้ใช้โดยชนกลุ่มน้อยในออสเตรียประมาณ 3% ของประชากร


ภาษาต่างประเทศ

    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศออสเตรีย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศและในภาคธุรกิจ ภาษาอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และจีน

    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างชาวออสเตรียและชาวต่างชาติ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่ใช้ในภาคการท่องเที่ยว ภาษาสเปนเป็นภาษาที่ใช้ในภาคธุรกิจ และภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้ในภาคธุรกิจและการศึกษา

ความสำคัญของเอกสารแปล

    สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศออสเตรียหรือทำงานในประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องมีเอกสารบางประเภทที่แปลเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศออสเตรีย โดยเอกสารที่จำเป็นต้องแปล ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบมรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบรับรองการพำนักอาศัย ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า รายงานประจำปี งบการเงิน เป็นต้น
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาเช่า สัญญาจำนอง พินัยกรรม ใบหย่า ใบรับรองบุตร เป็นต้น
 • เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

เอกสารแปลที่ถูกต้องและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้เดินทางหรือผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศออสเตรียสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น


ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต้องแปล

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยว จำเป็นต้องแปลเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง เป็นต้น
 • กรณีทำงานในประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องแปลเอกสารสำคัญ เช่น ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น
 • กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องแปลเอกสารสำคัญ เช่น ใบสูติบัตร ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

วิธีการแปลเอกสาร

    เอกสารที่จำเป็นต้องแปลควรได้รับการแปลโดยนักแปลที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารสำหรับประเทศออสเตรียโดยเฉพาะ นักแปลควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ในประเทศออสเตรเลีย

    เอกสารแปลควรได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศออสเตรียในประเทศไทย โดยเอกสารรับรองควรระบุชื่อผู้แปล ลายเซ็นของผู้แปล และตราประทับของหน่วยงานรับรอง


ข้อควรระวังในการแปลเอกสาร

    เอกสารแปลควรมีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบเอกสารแปลอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้


บริการแปลภาษาทุกภาษา สำหรับประเทศออสเตรีย (Austria)

    เรามีทีมนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศออสเตรียและระดับโลก ทำให้คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและคุณภาพของบริการที่เรานำเสนอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายทั้งทางภาษาและประเภทของเอกสารบริการทุกประเภทของเอกสาร

    ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นที่อยู่ ทีมนักแปลของเรามีความสามารถในการปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละเอกสาร ทำให้เราเป็นเพื่อนพร้อมให้ความช่วยเหลือที่ได้ผลสำหรับทุก ๆ ลูกค้า


    ประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่มีความสวยงามและน่าอยู่ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศออสเตรียหรือทำงานในประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องมีเอกสารบางประเภทที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศออสเตรีย


    iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ให้บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปล NAATI มืออาชีพ รับรองคุณภาพของเอกสารแปลโดย NAATI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองนักแปลและล่ามในประเทศออสเตรเลีย


ประเภทของเอกสารที่ iTS ให้บริการแปล

    iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรียและทุกภาษาทั่วโลก ดังนี้

 • เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบมรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบรับรองการพำนักอาศัย ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น

 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า รายงานประจำปี งบการเงิน เป็นต้น

 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาเช่า สัญญาจำนอง พินัยกรรม ใบหย่า ใบรับรองบุตร เป็นต้น

 • เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญของ iTS

    iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ให้บริการแปลเอกสารโดยนักแปล NAATI มืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารสำหรับประเทศออสเตรียโดยเฉพาะ นักแปลของ iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ได้รับการอบรมจาก NAATI เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ


    นอกจากนี้ iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ยังให้บริการรับรองเอกสารแปลโดย NAATI ซึ่งจะทำให้เอกสารแปลของท่านสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรียได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูต


ความคุ้มค่าของบริการจาก iTS

    iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE) ให้บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท ในราคาที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพของงานแปลและความสะดวกในการใช้บริการ


    ทั้งนี้บริการแปลภาษา จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการทำธุรกิจในประเทศนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถให้บริการและทำธุรกิจของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัยที่สุด


อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการแปลเอกสารและการรับวีซ่า

ติดต่อเรา

iTS (IMMIGRATION AND TRANSLATION SERVICE)
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น